Tiếng Anh Giao Tiếp 3

Giảng viên: Miss Lan
Thời gian truy cập: trọn đời
Thời lượng khóa học: 991 phút

Giảng viên: Miss Lan

Truy cập không giới hạn, học trên mọi thiết bị có kết nối mạng (laptop, máy tính bảng, ĐTDĐ)

Nội dung khóa học bao gồm:

– 27 video bài giảng video do Miss Lan tự biên soạn và thực hiện. Mỗi bài giảng có độ dài từ 20 đến 40 phút được truy cập không giới hạn, học trọn đời.

– Tặng kèm bộ giáo trình bài giảng size A4 (ship tận nơi trên toàn quốc), giúp bạn dễ dàng ghi chú trong suốt quá trình học online. Nội dung giáo trình bao gồm:

  • Khung chương trình chi tiết và tóm tắt 27 bài học giúp bạn dễ dàng theo dõi tiến độ tự học của bản thân.
  • Trọn bộ giáo trình bài giảng (Student book) kèm theo phần bài tập (Workbook) để bạn tự thực hành và ôn luyện kiến thức đã học.
  • Phần bài tập kiểm tra cuối khóa giúp bạn đánh giá lại năng lực của bản thân sau khi hoàn thành khóa học.
  • File nghe dùng cho Student Book và Workbook giúp bạn tự thực hành kỹ năng nghe tại nhà (File .zip, bạn tải về máy và giải nén ra thành file .mp3).

Chương trình chi tiết

Tiếng Anh Giao Tiếp 3

950.000 VND

Mua ngay

Bài giảng đầy đủ và chi tiết

1
Bài 01: Speaking & Listening: Introductions | Grammar: be - positive forms
31 minutes
23/08/2018
2
Bài 02: Vocabulary: Countries and nationalities | Grammar: be - positive; negative short forms
45
23/08/2018
3
Bài 03: Vocabulary: Jobs | Grammar: Articles with jobs | be - personal questions
38 minutes
24/08/2018
4
Bài 04: Task: Find information from documents
23 minutes
24/08/2018
5
Bài 05: Vocabulary: Everyday Objects | Grammar: This/That/These/Those
42 minutes
24/08/2018
6
Bài 06: Grammar: Have got
35 minutes
24/08/2018
7
Bài 07: Reading and vocabulary: Family
25 minutes
24/08/2018
8
Bài 08: Task: Talk about your five favourite people
20 minutes
24/08/2018
9
Bài 09: Language Live: Writing: Completing a form | Speaking: Answering questions
17 minutes
24/08/2018
10
Bài 10: Vocabulary: Common Verbs | Grammar: Present simple (+) (-) with I,We, You, They
29 minutes
24/08/2018
11
Bài 11: Grammar: Present simple questions and short answers (I,We, You, They) | Vocabulary: Telling the time
49 minutes
24/08/2018
12
Bài 12: Vocabulary: Places in a town | Reading: Brits at home and abroad | Listening: Life on a Scottish Island
48 minutes
24/08/2018
13
Bài 13: Describe life in your favourite town
25 minutes
24/08/2018
14
Bài 14: Vocabulary: Activities | Listening: A typical pop star | Grammar: Present simple tense (+) (-) with he,she,it
37 minutes
24/08/2018
15
Bài 15: Reading: Some people are life's winners | Vocabulary: Phrases for time & frequency
36 minutes
24/08/2018
16
Bài 16: Grammar: Present simple: Questions & Short Answers with he,she,it
37 minutes
24/08/2018
17
Bài 17: Choose a holiday activity
60 minutes
24/08/2018
18
Bài 18: Speaking: Meeting people | Writing: Introducing a friend
42 minutes
24/08/2018
19
Bài 19: Vocabulary & Reading: Transport
44 minutes
24/08/2018
20
Bài 20: Vocabulary: Travelling | Grammar: Can - Can't
60 minutes
24/08/2018
21
Bài 21: Activity: Transport; Travelling | Choose the best hotel using Can - Can't
22 minutes
24/08/2018
22
Bài 22: Grammar: articles a/an/the and no articles
33 minutes
24/08/2018
23
Bài 23: Task: Do a transport survey
30 minutes
24/08/2018
24
Bài 24: Vocabulary: Countable and uncountable nouns | Grammar: There is - There are - Some and Any
55 minutes
24/08/2018
25
Bài 25: Reading: Healthy diets around the world | Vocabulary: Food pairs | Grammar: How much; How many
52 minutes
24/08/2018
26
Bài 26: Describe your favorite to eat
21 minutes
24/08/2018
27
Bài 27: Writing: Describe a place to eat | Speaking: Ordering food and drink
35 minutes
24/08/2018